Financiering bij Anna voor Zorg

De AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) is per 1 Januari 2015 komen te vervallen en overgegaan in de Zvw (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Thuiszorg wordt alleen nog vergoed door de gemeente (Wmo) of Uw zorgverzekeraar.

  • Huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en ondersteuning worden voortaan vergoed door de gemeente vanuit de Wmo.
  • Persoonlijke verzorging en verpleging, langdurige GGZ met behandeling, extramurale behandeling, extramurale palliatieve zorg en intensieve kindzorg worden voortaan vergoed vanuit in het basispakket van Uw Zorgverzekeraar.

Voor het aanvragen van thuiszorg hoeft U de gemeente of de zorgverzekeraar niet zelf te raadplegen. In beide gevallen hoeft U alleen contact op te nemen met Anna voor Zorg om thuiszorg aan te vragen. Wij leveren U met onmidellijke ingang de zorg en wij handelen de financiën af met de gemeente of de zorgverzekeraar. Wij hebben vaste overeenkomsten met beide instanties. Dat is wel zo gemakkelijk.

Eigen bijdrage

Wel betaalt U een “eigen bijdrage” voor thuiszorg, indien het huishoudelijke verzorging/hulp betreft. De eigen bijdrage is afhankelijk van Uw inkomen en is gebaseerd op het aantal uren geleverde zorg. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. U ontvangt van hun bericht over de betaling van de eigen bijdrage. U kunt op voorhand Uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK: https:// www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-5-4-rekenprogra…

N.B.
Ontvangt U thuis verpleging of verzorging? Dan betaalt U hiervoor in 2019 meestal geen eigen bijdrage meer. Deze zorg valt onder de zorgverzekering (Zvw). Behalve als U een indicatie voor verblijf heeft, of als U verzorging in combinatie met begeleiding ontvangt.

Let op!!

In 2019 is dit bedrag alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor de algemene voorzieningen mag de gemeente een andere bijdrage vragen. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp als algemene voorziening aanbieden.
U kunt Uw gemeente vragen of U een maatwerk of algemene voorziening heeft.  Voor de verdere uitwerking zal de gemeente kiezen voor een “keukentafelgesprek”, waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden m.b.t. voorzieningen worden besproken. De wijkverpleegkundige kan u hierin adviseren c.q. ondersteunen. Maar de Wmo is, zo is landelijk besloten, de meest neutrale/objectieve raadgever in deze.

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage
Bent U getrouwd of heeft U een partner? En is minimaal één van U nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)?  Dan hoeft U geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt U in de loop van het jaar allebei de AOW leeftijd? Dan wordt Uw eigen bijdrage maximaal 17,50 Euro per 4 weken (periode 2019).

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat
U betaalt deze eigen bijdrage voor ondersteuning op maat (maatwerkvoorzieningen). Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, voor een scootmobiel, of voor collectief vervoer zoals de regiotaxi. En voor zorg die U zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (PGB). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchecel vallen onder de eigen bijdrage. De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen blijft hetzelfde.

Verschil tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
De gemeente kan de eigen bijdrage verlagen. De gemeente bepaalt of inwoners een eigen bijdrage moeten betalen. De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen voor haar inwoners of bepalen dat iemand geen eigen bijdrage hoeft te betalen, b.v. omdat de inwoner een laag inkomen heeft. Heeft U een laag inkomen? Bekijk de mogelijkheden?

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget is een bedrag dat U kunt ontvangen als U zorg nodig heeft. U kunt hiermee zelf de zorg inkopen die U nodig heeft. U kunt hierbij denken aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Met dit PGB kunt U zelf Uw zorgverlener selecteren en inhuren. Welk PGB U moet aanvragen, waar U dat moet doen en hoe groot het bedrag is dat U ontvangt, hangt volledig af van Uw persoonlijke omstandigheden. Hieronder leggen wij uit welke vormen van het PGB er zijn en hoe U kunt kijken of in aanmerking komt voor een PGB.

  • PGB uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft U langdurige zorg nodig? Dan kunt U, of een huisarts, een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling (CIZ). Besluit het CIZ dat U recht heeft op zorg, dan kunt U de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of thuis. Zorg thuis kan alleen als dit verantwoord is en als de kosten daarvan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling. Tegenwoordig is het streven om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Waar mogelijk zal de overheid dan dan ook stimuleren. Hierdoor ontstaat er ruimte, als U thuis wilt blijven wonen, om ook een deel van de kosten te betalen.

  • PGB uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wanneer U behoefte heeft aan hulp in het huishouden, begeleiding bij activiteiten of bepaalde voorzieningen in huis, dan biedt de Wmo hulp. Hebt U bijvoorbeeld een rolstoel nodig of moet er in Uw woning een traplift komen, dan kunt U via het zorgloket van Uw gemeente een beroep doen op het PGB-Wmo.
Er wordt gekeken waar U recht op heeft en U mag vervolgens kiezen tussen een PGB of ‘zorg in natura’ (ZIN).

  • PGB uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Heeft U behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke verzorging of verpleging? Dan kunt U terecht bij Uw zorgverzekeraar. Verzorging en verpleging thuis vallen, in principe, onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een PGB. U vraagt de PGB aan bij Uw zorgverzekeraar.

Wilt U meer specifieke informatie over de kosten van onze dienstverlening, of heeft U nog vragen over het PGB.
Neem dan gerust contact met ons op! We helpen U graag!

Particuliere zorg

Mocht U s’avonds, s’nachts of in het weekend ondersteuning willen of specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben, dan komt hier nog een toeslag bovenop. Hebt U een grote zorgvraag, dan bestaat er de mogelijkheid U een aangepast tarief aan te bieden. Hierover gaan wij graag met U in gesprek. Wij kunnen U daarnaast adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van een (zorg)indicatie, waarmee U wellicht (een deel) van de kosten vergoed zou kunnen krijgen.

Zorg zelf betalen

Naast het verkrijgen van zorg op basis van Uw indicatie, heeft U ook de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. Deze dient U dan zelf te betalen. De prijzen voor particuliere zorg zijn als volgt:

Persoonlijke verzorging    : 48,80 Euro/uur
Verpleging                        : 63,50 Euro/uur
Begeleiding                       : 56,25 Euro/uur