Terminale zorg

Zorg in de palliatieve (terminale) fase

De zorg in de palliatieve (terminale) fase is gericht op het verminderen van gezondheidsklachten en- problemen. De zorg richt zich op het verminderen van gevolgen van de onderliggende ziekte (b.v bestraling of chemotherapie om de pijn te verminderen) en op het verminderen van symptonen (b.v medicijnen tegen pijnbestrijding of benauwdheid, of begeleiding bij psychische problemen). Tevens is er ruimte om over een eigen invulling van het levenseinde te spreken. Anna voor Zorg werkt hierbij nauw samen met de behandelend (huis)arts, die hierbij altijd de regie voert over het medisch-en zorgproces.

Nachtzorg/waaknacht

Mensen die ernstig ziek zijn en zich realiseren dat ze in hun laatste levensfase zijn, willen vaak thuis overlijden. Het verzorgen van een geliefde in deze fase is zwaar. Palliatieve verzorgers hebben alle ervaring op dit gebied. Zij richten zich op de verzorging van de cliënt, ook tussen de uren 23.00 uur s’ avonds en 07.00 uur s’morgens. Het doel van de palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor zorgvragers en hun familie te realiseren. Als genezing niet meer mogelijk is, houdt het leven niet meteen op. Er zijn grote vragen, onzekerheden en er is behoefte aan zorg die zich richt op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Palliatieve zorg is meer dan alleen de zorg voor de lichamelijke aspecten van ziekte en behandeling. Ook het verwerkings- en aanpassingsproces, de beleving van de ziekte en zingevingsvraagstukken horen hier bij. Onze zorgverleners beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Zij kunnen U op ieder tijdstip zorg bieden. Ook s’nachts.

Fase van overlijden (terminale fase)

De laatste dagen van het leven worden ook wel de fase van het afscheid genoemd. De zorg is dan gericht op comfort, klachten verminderen en afscheid nemen.

Zorg voor nabestaanden

De nabestaanden hebben ruimte en tijd nodig om het overlijden van hun dierbare te verwerken.
Ook hebben ze zowel tijdens als na de palliatieve fase soms hulp en (professionele) steun nodig.

Samenwerking met Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ)

Door de samenwerking met de vereniging voor Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg kan Anna voor Zorg over een groep professionele vrijwilligers beschikken. Deze vrijwilligers zijn in de praktijk in staat de gewenste aanvullende zorg te geven.
Dat wil zeggen dat de zorg aanvullend is op de verzorging en verpleging. Denk b.v aan gezelschap houden van de zorgvrager, helpen bij lichte lichamelijke verzorging of het bieden van een luisterend oor. De vrijwilligers zijn er ook voor de mantelzorgers.
De wensen van U en Uw omgeving vormen het uitgangspunt. De vrijwilligers zijn goed voorbereid. Zij hebben een basiscursus gevolgd en nemen deel aan cursussen en bijscholingen. Ook hebben zij een zorgachtergrond of doen dit werk op basis van hun levenservaring en soms hun opgedane werkervaring.

Gezien het specifieke karakter van deze zorgvraag verlenen wij maatwerk. Dit gebeurt in nauwe samenspraak en samenwerking met de zorgvrager en zijn of haar naasten. De te verlenen thuiszorg is sterk afhankelijk van persoonlijke behoeften en mogelijkheden. De intensiteit van thuiszorg en begeleiding is aangepast aan de conditie waarin de zorgvrager verkeert en is vooral gericht op het verlichten van lichamelijk en psychisch lijden. 
De huisarts of specialist is eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke medische zorg. Gespecialiseerde verpleging wordt in deze situatie vaak 24 uur per dag verleend, volgens een concept waarbij vrijwilligers en mantelzorgers bij de zorgverlening worden betrokken.

Er wordt ook veel aandacht besteed aan rouw- en verliesverwerking voor Uw naasten.

De zorg in de palliatieve fase duurt doorgaans niet langer dan drie maanden. In verband met de terminale fase van het leven is er sprake van een intensieve zorgbehoefte ten aanzien van psychosociale/cognitieve functies, de sociale redzaamheid, de mobiliteit en persoonlijke verzorging.

Financiering

  • Als U als zorgvrager ondersteuning krijgt vanuit de WMO, dan kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.
  • Als U als zorgvrager zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) via een persoonsgebonden budget (PGB), kan er vanuit dit budget ook respijtzorg ingekocht worden.
    Hier zit een maximum aan van 156 etmalen per jaar ( gem. 2 etmalen per week ).
    Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde PGB-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
  • Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering.
  • Vanuit het PGB
  • Vanuit de jeugdwet. Dit geldt echter alleen voor logeeropvang in een instelling voor kinderen met een beperking, stoornis of aandoening. De gemeente behandelt de aanvraag.
  • Anna voor Zorg kan U ondersteunen bij deze aanvragen.

Overbruggingszorg

De zorg waarop U volgens de indicatie aanspraak heeft is niet altijd voorhanden.
Als die zorg niet beschikbaar is heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) de taak om er voor te zorgen dat U de wachttijd verantwoord kunt overbruggen.

Tot aan de opname kunt U 24 uur per dag thuiszorg krijgen om deze wachttijd te overbruggen, indien U b.v op een wachtlijst staat voor opname.