Over Anna voor Zorg

Uw zorg in goede handen.

Over Anna voor Zorg

uAnna voor Zorg is een Thuiszorgorganisatie die met kleine teams werkt. Wij leveren een breed pakket van thuiszorgdiensten, die bijdragen aan de verbetering en/of het in stand houden van de gezondheid en het welzijn van de zorgvrager. Het pakket is afgestemd op de behoeften van zorgvragers, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging, die voor korte of langere tijd (thuis)zorg en ondersteuning nodig hebben.

Door de servicegerichte houding en het brede aanbod van diensten, die flexibel en efficiënt ingezet worden, wil Anna voor Zorg het ! adres voor thuiszorg zijn, toonaangevend in haar verzorgingsgebied. Anna voor Zorg is flexibel en vakbekwaam. Zij zorgt voor (meer) kwaliteit van leven, waarbij nadrukkelijk de wens van de zorgvrager centraal staat. In alle fases van het leven kunnen zorgvragers bij Anna voor Zorg terecht voor zorg en vragen over zorg. Wij beschikken over en maken gebruik van de nieuwste thuiszorg-technologie en kennis. Anna voor Zorg wil de toonaangevende thuiszorgorganisatie in haar verzorgingsgebied zijn. Een organisatie die beschikt over en gebruik maakt van de nieuwste thuiszorgtechnologie en kennis.

Anna voor Zorg levert zorg welke wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Particulier (zie voor meer info: “Bijzondere Zorg/Particuliere zorg”). Als zorgvrager kunt u ook gebruik maken van de regeling om uw zorg via het Persoonsgebonden budget (PGB) te laten financieren. Daar werken wij voor u graag aan mee om dit, bij aanvraag, professioneel voor u te ondersteunen.

Onze soorten zorg

Anna voor Zorg biedt verschillende diensten aan. Wij zijn is gespecialiseerd in bijzondere verzorging, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, terminale zorg en verpleging. Indien u graag kennis wil maken of vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Visie – Missie – Kwaliteit

Anna voor Zorg is een thuiszorgorganisatie met een breed pakket aan thuiszorgdiensten. Een pakket dat is afgestemd op de behoeften van de zorgvragers, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging, die voor korte of langere tijd (thuis) zorg en ondersteuning nodig hebben. Door de servicegerichte houding en een breed aanbod van diensten, die flexibel en efficiënt aangeboden kunnen worden, wil Anna voor Zorg het adres voor thuiszorg zijn.

In alle fasen van het leven kunnen de zorgvragers bij Anna voor Zorg terecht voor zorg en vragen over zorg. Anna voor Zorg wil de toonaangevende thuiszorgorganisatie in haar verzorgingsgebied zijn. Een organisatie die beschikt over en gebruik maakt van de nieuwste thuiszorgtechnologie en kennis.

” Zorg voor kwaliteit van leven “. Het mission statement is een belofte aan zorgvragers en een opdracht aan allen, die bij Anna voor Zorg werken. Het geeft aan dat wij allen, die een beroep op Anna voor Zorg doen, zo goed mogelijk ondersteunen bij het behouden en verbeteren van de gezondheid en welzijn. Als verbeteren niet meer mogelijk is, ondersteunen we bij het behouden van kwaliteit van leven.

Anna voor Zorg is flexibel en vakbekwaam, zij zorgt voor kwaliteit van leven. Het gaat om de zorg en het welzijn van u.

” Goede zorg voor families houdt in dat we zorgvuldig communiceren en respectvol omgaan met de eigenheid van deze familieleden in deze situatie “

Naast vakbekwaamheid met betrekking tot de te bieden zorg hebben wij ook aandacht voor het welzijn van de zorgvragers en de familieleden. Waar wenselijk geven wij advies en/of bieden ondersteuning, soms in samenspraak met andere benodigde disciplines.

Om de missie blijvend te kunnen realiseren zorgt Anna voor Zorg voor een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie voor West-Brabant (regio Bergen op Zoom, Roosendaal en Halderberge) en de regio Hoekse Waard, Nissenwaard en Rotterdam-Zuid. De nadruk ligt op het verkrijgen en behouden van goede gezondheids- en welzijnszorg voor de inwoners binnen de genoemde regio’s, die voor Anna voor Zorg hebben gekozen. Anna voor Zorg biedt professionele, veilige zorg als partner in een krachtig zorgnetwerk.

Het beleid van Anna voor Zorg is er op gericht om voor een brede doelgroep de zorg toegankelijk te maken en te behouden. Iedereen die voor onze zorg- en dienstverlening in aanmerking komt, moet zo snel als mogelijk, adequaat de gewenste zorg- en dienstverlening kunnen krijgen. Althans de zorg moet gestart zijn binnen de door betrokken partijen gestelde termijn.

Anna voor Zorg zal alles in het werk stellen om wachttijden te voorkomen; het bevorderen van de zelfredzaamheid van de zorgvrager is namelijk van groot belang.

HKZ-keurmerk
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het keurmerk is uitgegeven door een onafhankelijke certificatie-instelling. Sinds 1 maart 2018 zijn wij, als Stichting Anna voor Zorg, een thuiszorgorganisatie met het HKZ keurmerk. Dit belangrijke certificaat biedt een basisgarantie voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, zorgvragers en de overheid worden gesteld. Bij de beoordeling wordt de zorgvrager als uitgangspunt genomen.

Het HKZ-keurmerk biedt U de zekerheid dat:

  • De interne bedrijfsvoering goed op orde is.
  • Uw wensen centraal worden gesteld.
  • Wij U betrouwbare resultaten kunnen presenteren.
  • Wij voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg-en dienstverlening.
Zorgvragers

Anna voor Zorg maakt voortdurend werk van de kwaliteit door de zorgverlening te verbeteren. Daarom werken wij volgens het HKZ-keurmerk en toetsen het aan de wensen van de zorgvragers. Tevens worden hoge eisen aan onze zorgverleners gesteld. Succesvolle kwaliteitsverbetering begint echter met goed luisteren naar de zorgvragers, die gebruik maken van onze zorgverlening. Daarom wordt met regelmaat een zorgvrager-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden, waar nodig, gebruikt om de zorgverlening te verbeteren.

  • Tussenevaluatie: De wijkverpleegkundige zal regelmatig de zorg met u evalueren. Hierbij wordt ook gekeken of u tevreden bent over de zorg.
  • Eindevaluatie: Als de zorg stopt wordt er een eindgesprek met u of uw naasten gehouden. Hierin kunt u uw verbeterpunten voor Anna voor Zorg noteren en ook de mate van tevredenheid aangeven.

Anna voor Zorg is altijd op zoek naar leden voor haar Cliëntenraad. De cliëntenraad is in oprichting. Er zijn voldoende kandidaat-leden en beoogd wordt om na de zomer van 2020 de eerste officiële bijeenkomst te houden.

De cliëntenraad behartigt en bewaakt de belangen van alle zorgvragers van onze organisatie.
De Cliëntenraad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over allerlei zaken die de cliënten aangaan.

Begin dit jaar is er een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder alle zorgvragers. Om een eenduidig beeld te krijgen van de klanttevredenheid, hebben wij ervoor gekozen om de vragenlijst te hanteren die vanuit de zorgverzekeraars wordt geadviseerd en waarvan meerdere thuiszorgorganisaties landelijk gebruik maken.

Van het totaal aantal zorgvragers heeft 93% de vragenlijst ingevuld. Wij zijn heel tevreden met het aantal reacties. Het aanbevelingscijfer komt uit op een 8,2 waarbij 40% van onze zorgvragers ons aanbevelen. We hebben een NPS-score van +33 behaald. Dit betekent dat 33% van alle zorgvragers ons in de aanbeveling ons een 9 of een 10 heeft gegeven. Hierdoor zijn wij aan de slag gegaan met het actief benaderen van zorgvragers met de vraag wat zal maken dat wij een 9 of een 10 zullen verdienen.

De vraag die het hoogst beoordeeld wordt is de vraag ‘Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners’ (9,1) met daar vlak achter ‘Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners’ (9,0). Onze zorgvragers ervaren de klantvriendelijkheid, betrokkenheid en aandacht als positieve punten. Als aanbevelingspunt komt de tijd naar voren. De komende periode gaan we ervaringen over dit punt inventariseren en verder oppakken.

Veilige zorg met nét dat beetje meer, blijft ons motto met betrokken en klantvriendelijke medewerker met oprechte aandacht voor de zorgvragers!

Kwaliteitswaarborging van onze zorg

De zorgverleners van Anna voor Zorg voeren hun werk zo goed als mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.

Praat erover met onze zorgverlener
Bij klachten adviseren wij u dit eerst met de zorgverlener te bespreken. Meestal wordt het probleem opgelost door het hebben van een goed gesprek.

Of neem contact op met de direct leidinggevende
Komt u er niet uit met onze zorgverlener? Dan kunt u contact opnemen met de direct leidinggevende van de betrokken zorgverlener.

Klachtenformulier
U kunt uw klacht op diverse manieren kenbaar maken aan Anna voor Zorg
Per mail via info@annavoorzorg.nl
Via de onafhankelijke klachtenformulier van klachtenportaalzorg.nl

Ben je opzoek naar vacatures in de zorg?